تبلیغات
با هم دوست باشیم - عمیق ترین درد زندگی

با هم دوست باشیم

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه گذاشتن سدی در برابر رودیست که از چشمانت جاری میشود.
عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین حالت شکسته میشود.
عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به ان تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی.
عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری اخرش را با جدایی به سرانجام برسانی...

نوشته شده در پنجشنبه 14 بهمن 1389 ساعت 03:00 ب.ظ توسط هاشم بهادری نظرات |Design By : P I C H A K . N E T